Statut

Statut Stowarzyszenia LS Pszczółka

STATUT

LUBELSKIEGO STOWARZYSZENIA PSZCZÓŁKA

 

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 1. Stowarzyszenie o nazwie Lubelskie Stowarzyszenie Pszczółka zwane dalej STOWARZYSZENIEM, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. Z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) i przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (tekst jedn. Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.”
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej LS Pszczółka.
 3. Nazwa Stowarzyszenia jest zastrzeżona.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin.

§3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest Lublin.
 2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

 1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
 3. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków, większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

§ 6

            Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników (w tym osoby niepełnosprawne) oraz powoływać biura.

§7

 1. Stowarzyszenie używa pieczęci, godła i barw. Wzór pieczęci, godła i barw ustala Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Władze Stowarzyszenia używają pieczęci określającej ich nazwę.
 3. Godło Stowarzyszenia podlega ochronie prawnej.

§8

Zależnie od potrzeb Stowarzyszenie w ramach swojej struktury organizacyjnej może tworzyć wewnętrzne jednostki pomocnicze - biura terenowe.

 

Rozdział 2

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§9

            Celem stowarzyszenia jest:

 1. zachowanie i wzbogacenie środowiska naturalnego;
 2. działania na rzecz ekologii, ochrony pszczół oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 3. promocja inicjatyw związanych z ochroną środowiska, ochroną pszczół i działalnością proekologiczną;
 4. ochrona i promocja zdrowia;
 5. rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych;
 6. działalność w zakresie praw człowieka i obywatela, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 7. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 8. upowszechnianie i ochrona praw oraz interesów konsumentów;
 9. powszechna edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych.

§10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. reprezentowanie interesów pszczelarzy oraz ochrona ich godności i dobrego imienia:
  1. udzielanie wszechstronnej pomocy pszczelarzom i związkom pszczelarzy w pracach organizacyjnych i fachowych z dziedziny pszczelarstwa;
  2. reprezentowanie interesów pszczelarzy wobec władz państwowych, samorządowych, zrzeszeń i organizacji społecznych i gospodarczych;
  3. inicjowanie i organizowanie poczynań pszczelarzy w zakresie poszerzania i racjonalnego wykorzystania bazy pożytkowej, chowu pszczół oraz ochrony zdrowotności i użytkowej wartości pszczół;
  4. organizowanie kontroli zdrowotności pasiek w porozumieniu ze służbą weterynaryjna w zakresie profilaktyki i lecznictwa chorób i szkodników pszczół, a także współpraca z placówkami naukowo-badawczymi oraz innymi instytucjami;
  5. organizowanie zbiorowego zaopatrzenia pszczelarzy w środki pomocne w prowadzeniu pasiek, sprzęt pasieczny, leki do zwalczania chorób pszczelich, pasze, matki pszczele, badania miodu, szkolenia i inne;
  6. integrowanie środowisk pszczelarskich;
 2. interwencje i akcje bezpośrednie w sytuacji najwyższego zagrożenia dla środowiska naturalnego w granicach określonych przepisami prawa;
 3. organizowanie akcji upowszechniających postawy dobrej etyki pszczelarskiej,  ekologii i ochrony naturalnego środowiska przyrodniczego ;
 4. prowadzenie doradztwa w dziedzinie ochrony pszczół i środowiska naturalnego;
 5. popularyzowanie polskiego miodu i innych produktów pszczelich wśród społeczeństwa;
 6. ochrona i promocja zdrowia - apiterapii;
 7. promowanie stosowania produktów pszczelich w lecznictwie profilaktyce wśród społeczeństwa;
 8. prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej i reklamowej:  organizowanie spotkań, sympozjów, zjazdów, wykładów, kursów i wycieczek, szkoleń, konferencji, konkursów, warsztatów, kursów doskonalenia zawodowego;
 9. promocji czytelnictwa prowadzącego do popularyzacji pszczelarstwa, ochrony środowiska i ekologii;
 10. współdziałanie z administracją państwową, samorządową innymi organizacjami w rozwoju pszczelarstwa i ochrony naturalnego środowiska przyrodniczego, a w szczególności w zakresie ochrony pszczół przed chorobami i zatruciami;
 11. udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych w sprawach związanych z ochroną środowiska, ochroną pszczół oraz ochroną praw i interesów konsumentów;
 12. współdziałanie z jednostkami gospodarki rolnej i leśnej jako bazy pożytkowej dla pszczół i jej racjonalnego wykorzystania;
 13. promowanie ważnej roli pszczół jako czynnika plonotwórczego;
 14. pozyskiwanie funduszy służących dla rozwoju pszczelarstwa;
 15. działalność promocyjna roli pszczół jako niezwykle ważnego czynnika w życiu człowieka oraz otaczającej przyrody;
 16. wspieranie działań nad przygotowaniem i doskonaleniem kadr dla pszczelarstwa amatorskiego, zawodowego, ekologicznego;
 17. działalność wydawniczą;
 18. organizowanie imprez i wydarzeń artystycznych i innych;
 19. współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i przedsiębiorcami w kraju i za granicą;
 20. pozyskiwanie funduszy na cele statutowe;

 

Rozdział 3

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§11

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Do Stowarzyszenia mogą należeć osoby małoletnie w wieku od 16 do 18 lat, na zasadach określonych w ustawie Prawo o stowarzyszeniach.

§12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych;
 2. Honorowych;
 3. Wspierających.

§13

 1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, która złoży deklarację członkowską. Złożenie deklaracji jest wyrażeniem woli przystąpienia do Stowarzyszenia i akceptacji postanowień statutu Stowarzyszenia.
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 3. Członkiem zwyczajnym może zostać również małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.  
 4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, która spełnia wymogi określone w § 13 ust. 1 lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która spełnia wymogi określone w § 13 ust. 1 oraz która wniosła wybitny wkład w rozwój idei stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla stowarzyszenia.
 6. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji popartej rekomendacją dwóch członków Stowarzyszenia.
 7. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków w glosowaniu tajnym, na wniosek Zarządu lub 1/3 liczby wszystkich członków zwyczajnych.

§14

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
 2. udziału w zebraniach, wykładach, imprezach i innych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia;
 4. korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
 5. noszenia odznaki organizacyjnej.

§15

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 3. dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
 4. przestrzegać etyki pszczelarskiej;
 5. regularnego opłacania składek.

§ 16

 1. Członek wspierający jak i członek honorowy z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiadają prawa i obowiązki członka zwyczajnego określone w § 14 ust. 2-5  oraz w s§ 15 ust. 1-4. statutu. 
 2. Członek wspierający jak i członek honorowy mają prawo brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.
 3. Członek wspierający obowiązany jest do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 

§ 17

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
 • śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 • skreślenie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 1 rok,
 • wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego,  orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
 • wykluczenia w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał oraz regulaminów Stowarzyszenia.
 1. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3) orzeka Zarząd, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4) i 5) Sąd Koleżeński. Organy te zobowiązane są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając jego przyczyny oraz wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
 2. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

 

Rozdział 4

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 18

Władze Stowarzyszenia:

 1. Walne Zebranie Członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna;
 4. Sąd Koleżeński.

§19

 1. Organy Stowarzyszenia działają zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego statutu oraz wydanymi na ich podstawie uchwałami i regulaminami.
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli akurat statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos osoby przewodniczącej obradom.

§20

 1. Władze Stowarzyszenia są wybierane w głosowaniu tajnym na 4 lata. Odwołania wybieralnych władz Stowarzyszenia może dokonać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
 2. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbą głosów ważnie oddanych.
 3. W przypadku zmniejszenia się liczby członków władzy w trakcie kadencji jest ona uzupełniana o zastępców w kolejności wynikającej z ilości uzyskanych głosów. W razie, gdy jest to niemożliwe, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 21

 1. Walne Zebraniu Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni oraz z głosem doradczym – członkowie honorowi i wspierający oraz zaproszeni goście.
 3. miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają: w pierwszym terminie – zgodnie z § 19 ust. 2 statutu; w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

§ 22

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej, na umotywowane żądanie, co najmniej 1/3 członków.
 5. W przypadkach określonych w ust. 4 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia (złożenia) odpowiedniego wniosku  Zarządowi.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 7. Raz na 4 lata  Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Sprawozdawczo –Wyborcze  Walne Zebranie Członków, a w pozostałe lata Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków. Zarząd zawiadamia na piśmie lub pocztą elektroniczną uprawnionych do wzięcia udziału o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad na co najmniej 14 dni przed Walnym Zebraniem Członków.
 8. W razie nie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez Zarząd do dnia 30 czerwca, jest ono zwoływane przez Komisję Rewizyjną w ciągu 14 dni na dzień przypadający nie później niż 30 dni od daty zwołania.

§23

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. wybór i odwoływanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sadu Koleżeńskiego;
 2. udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 3. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 4. uchwalenie zmian statutu;
 5. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia i jego władze
 6. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
 7. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady;
 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 9. nadawanie i pozbawianie na wniosek Zarządu godności członka honorowego oraz tytułu honorowego prezesa.
 10. Walne zebranie podejmuje Uchwały zwykłą większością głosów.
 11. Większość kwalifikowana wymagana jest:

- 2/3 głosów dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu stowarzyszenia

- 2/3 głosów dla podjęcia uchwały o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.

- 3/4 głosów dla podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 

ZARZĄD

§24

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
 2. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą otrzymywać zwrot kosztów związanych z pełnieniem obowiązków społecznych z wyboru.

§25

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 do 8 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik i Członek.

§26

 1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
 2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub sekretarza.
 3. W posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz zaproszeni goście.
 4. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa funkcję tą obejmuje Wiceprezes.

§27

Do zadań Zarządu należy:

 1. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków;
 2. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
 3. Kierowanie bieżącą praca Stowarzyszenia;
 4. Sporządzanie planów pracy i budżetu;
 5. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu powiadamiać o terminie Walnego Zebrania Członków;
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich w tym wnioskowanie do Walnego Zebrania o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego oraz tytułu honorowego prezesa;
 8. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej;
 9. prowadzenie dokumentacji członkowskiej;
 10. podejmowanie uchwał dotyczących wysokości wpisowego i składek członkowskich;
 11. wykonywanie obowiązków nie wymienionych w niniejszym paragrafie, a określonych w innych postanowieniach statutu.
 12. uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników oraz zawieranie z nimi umów .

 

KOMISJA REWIZYJNA

§28

            Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§29

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swe funkcje społecznie.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§30

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola działalności Stowarzyszenia, a w szczególności co najmniej raz w roku kontrola działalności finansowej Stowarzyszenia do 31 marca roku następnego;
 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków;
 3. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu;
 4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 31

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub osoba przez niego wyznaczona spośród członków Komisji Rewizyjnej, może uczestniczyć w obradach Zarządu z głosem doradczym.

§ 32

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowego;
 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 33

 1. Sąd Koleżeński składa się 3 do 5 członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego pełnią swe funkcje społecznie.
 4. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

§ 34

 1. Sąd Koleżeński orzeka w trzyosobowym składzie.
 2. Zespołowi rozpoznającemu sprawy - przewodniczy Przewodniczący Sądu lub jego Zastępca.
 3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

§ 35

Do zadań Sadu Koleżeńskiego należy:

 1. Rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu;
 2. Rozpatrywanie spraw spornych pomiędzy członkami i władzami stowarzyszenia;
 3. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§36

Sad Koleżeński może:

 1. Przedstawić wnioski do rozstrzygnięcia przez Zarząd lub Walne Zebranie Członków w zależności od złożoności sprawy;
 2. Dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporu;
 3. Udzielić upomnienia lub nagany;
 4. Czasowo pozbawić prawa udziału w określonej działalności Stowarzyszenia na okres do trzech miesięcy;
 5. Zawiesić w prawach członka na okres do trzech miesięcy;
 6. Wykluczyć ze Stowarzyszenia.

§37

 1. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka lub organu Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż l miesiąc.
 2. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
 3. Stronom sporu od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje w terminie 30 dni od daty doręczenia prawo wniesienia odwołania do najbliższego Walnego Zebrania Członków.
 4. Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

 

Rozdział 5

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§38

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i  fundusze.

§39

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. ze składek członkowskich;
 2. z darowizn, spadków, zapisów;
 3. z dotacji i ofiarności publicznej;
 4. z dochodów z własnej działalności statutowej;
 5. z dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia.

§40

            Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia, z wyjątkiem środków przeznaczonych na bieżącą działalność.

§41

            Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz nieruchomościową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§42

W ramach działalności Stowarzyszenia zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji  pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu  statutowego;
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 43

            Do reprezentowania i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważnionych jest dwóch członków zarządu w tym Prezes lub Wice-Prezes.

 

Rozdział 6

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§44

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Wniosek o zmianę statutu przedkłada Walnemu Zebraniu Członków Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§45

 1. Uchwałę w o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej dwóch trzecich uprawnionych do głosowania.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji
oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.


Tekst jednolity obejmuje zmiany wprowadzone Uchwałą nr 1/2013 Walnego Zebrania Członków

z dnia 19 czerwca 2013 roku