Cele stowarzyszenia

Głowne cele Lubelskiego Stowarzyszenia Pszczółka:

  1. zachowanie i wzbogacenie środowiska naturalnego;
  2. działania na rzecz ekologii, ochrony pszczół oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  3. promocja inicjatyw związanych z ochroną środowiska, ochroną pszczół i działalnością proekologiczną;
  4. ochrona i promocja zdrowia;
  5. rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych;
  6. działalność w zakresie praw człowieka i obywatela, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
  7. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  8. upowszechnianie i ochrona praw oraz interesów konsumentów;
  9. powszechna edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych.