Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Lubelskiego Stowarzyszenia Pszczółka

                                                              ZARZĄD

                              Lubelskiego  Stowarzyszenia  Pszczółka

                        działając na podstawie § 27 p-kt 1 Statutu Stowarzyszenia

                                                            z w o ł u j e 

                       na dzień  30 czerwca 2024r. o godz. 15 30 ( 1-szy termin )

                w Remizie OSP w Tereszynie, Tereszyn 25A, 21-030 Tereszyn

                                 

                                      Walne  Zebranie  Członków

                     Lubelskiego  Stowarzyszenia  Pszczółka

 

Z następującym porządkiem obrad:

 

1  -  Otwarcie i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,

2  -  Wybór przewodniczącego następnie sekretarza,

3  -  Wybór komisji :

       a/  mandatowo – skrutacyjnej,

       b/  uchwał i wniosków,

4  -  Odczytanie listy pełnomocnictw,

5  -  Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za 2023rok,

6  -  Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023rok,

7  -  Realizacja wniosków zgłoszonych na poprzednim Walnym,

8  -  Dyskusja nad sprawozdaniami,

9  -  Podjęcie uchwał w sprawach:

       -   zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,

       -   zatwierdzenia sprawozdania finansowego,

       -   zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

       -   udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu,

       -   przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2023rok.

10  -  Odczytanie protokołu komisji uchwał i wniosków oraz przyjęcie zgłoszonych wniosków.

11  -  Zamknięcie obrad

 

Uwaga : 

W przypadku braku wymaganej zapisami Statutu ilości zebranych ogłasza się 2-gi termin  na godz. 1600

Zakupiony film szkoleniowy "Strategia walki z warrozą" wyemitowany zostanie bezpośrednio po zamknięciu obrad Walnego.