Informacje maj 2020 r.

Składki Członkowskie

Przypominam, że termin opłacania składek mija 31.03.2020r

Członkowskie-40zł plus 2 zł za każdy ul.

nr rachunku bankowego: 22 1750 1107 0000 0000 2070 5628

mail<><><><<><>><><><><>mail<><><><><><><><><><<>mail

                    Zostały podpisane umowy na dotacje 

Osoby zainteresowane zakupem sprzętu pszczelarskiego i przyczepek proszę o zgłaszanie tego faktu na nr tel.793-135-472 po godz. 20-tej

WAŻNE zaczerpnięte że strony KOWR-u od sezonu 2019/2020:

Dla działań:

  • zakup sprzętu pszczelarskiego
  • zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej

 Beneficjentami mogą być tylko Pszczelarze, producenci produktów pszczelich (podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół) – umieszczający na rynku te produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej, czy rolniczego handlu detalicznego).

Osoby zaineresowane zakupem matek i odkładów  prosze zgłaszać zapotrzebowanie na nr tel. 793-135-472 po godz.20-tej. W tym roku mamy podpisana umowę na odbiór odkładów i pakietów od Zenona Liśkiewicza z Chełma ( tylko ramka warszawska poszerzana).

Ponizej odnośnik z listą pasiek , ktore przesłały zaświadczenie o zdrowotnośc do KOWR-u.

Wykaz pasiek produkujących matki, pakiety i odkłady pszczele, które przedstawiły prawidłowe zaświadczenia weterynaryjne o zdrowotności pni pszczelich" w sezonie 2019/2020. Zakup dopiero po umieszczeniu pasieki hodowlanej na liście KOWR-u. Jeżeli nie ma interesującego nas hodowcy na liście nie mozemy od niego brac matek w danej chwili.

 

Do 30 maja mozna sklądać zapotrzebowanie na leki  u kol. Adama tel.693-405-144. Refundowane leki to Apiwarol, Biowar, Bayvarol, Polivar i Apiguard Odpłatność na zbliżonym poziomie jak w roku 2019

 

        

 

Prosimy o  śledzenia zmian i aktualizacji komunikatów na   stronie internetowej.

Wszelkie zmiany będa zamieszczane na bieżąco w zakładce informacje dla członków

 

 

 

 

 

(Listopad) 2018 roku

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA

         Kierując się wymogami zawartymi w zapisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679
z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – zwanym dalej RODO,  Zarząd Lubelskiego Stowarzyszenia Pszczółka”
w Lublinie informuje, że :

1/    Rozporządzenie to ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 roku

2/    Administratorem danych osobowych  osób, których te dane bezpośrednio dotyczą jest

       Lubelskie Stowarzyszenie Pszczółka z siedzibą w Lublinie, ul. Biedronki 5/12,  20-543 Lublin,        zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym  prowadzonym przez Sąd Rejonowy VI     Wydział Gospodarczy w Świdniku pod numerem 0000422720, posiadająca numer  NIP 712 32 72 053 oraz numer REGON 061421725 , zwana dalej „Administratorem

3/    Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub telefonicznie na nr  793 135 472

4/ Kluczową podstawą przetwarzania danych osobowych jej członków przez Lubelskie Stowarzyszenie Pszczółka
są obowiązki wynikające z powszechnie obowiązującego prawa tj ustawy   o stowarzyszeniach oraz  Statut Stowarzyszenia.

       Ponadto dane osobowe przetwarzane są w celu i na podstawie:

      -   art.6 ust. 1 lit. a / RODO  -  zgody na przetwarzanie danych w jednym lub większej liczbie  określonych celów – przy wstępowaniu w poczet członków stowarzyszenia,

      -    art.6 ust. 1 lit. b / RODO  - w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane    dotyczą,

      -    art.6 ust. 1 lit. c / RODO  - w celu realizacji postanowień zawartych w Statucie Lubelskiego Stowarzyszenia Pszczółka  – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia   obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

      -   art.6 ust. 1 lit. f / RODO – do celów prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter   wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

5/    Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Lubelskie Stowarzyszenie Pszczółka  podmioty gospodarcze, które dostarczają Administratorowi usług.

       Administrator będzie przekazywał dane osobowe tylko do podmiotów, które są zobowiązane   na  podstawie umowy do zachowania poufności danych oraz do ich przetwarzania zgodnie

       z obowiązującymi przepisami prawa. Dane przekazywane są m.in. do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, ul Karolkowa 30, 01-207    Warszawa. Dane przekazywane są w celu realizacji projektów unijnych.

6/    Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora tak długo, jak jest to konieczne    do   zrealizowania celów zawartych w Statucie Lubelskiego Stowarzyszenia Pszczółka w Lublinie, dla których zostały one zgromadzone, uwzględniając potrzebę zachowania zgodności ze    zobowiązaniami zawartymi w umowach i wymaganiami prawnymi.

7/    Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści tych danych, do ich uzasadnionej   korekty, do usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wnoszenia sprzeciwu.

      Osobom, których dane przekazane zostały na podstawie zgody na przetwarzanie danych    przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Jeśli nie będzie to ograniczone       przepisami prawa,  Administrator  niezwłocznie wykona żądanie, następnie bez zwłoki   przekaże decyzję  w zakresie  wykonania żądania .

8/   Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych w przypadku kiedy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

Zasady i przepisy dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych nie mogą – niezależnie od obywatelstwa czy miejsca zamieszkania – naruszać ich podstawowych praw, w szczególności prawa
do ochrony danych osobowych.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><>

Numer konta bankowego Stowarzyszenia

do wpłat składek: członkowskiej w wysokości 40 zł  i ulowej - 2 zł za ul

22 1750 1107 0000 0000 2070 5628

Lubelskie Stowarzyszenie Pszczółka

ul.Biedronki 5/12

20-543 Lublin

Statut  LSP