Informacje Czerwiec 2023 r.

UWAGA

Walne zebranie członków Stowarzyszenia odbędzie się 28 czerwca 2023 o godzinie 18.00. w remizie OSP Tereszyn pod adresem Tereszyn 25A, przypadku braku odpowiedniej ilości osób wyznacza sie drugi termin na 28 czerwca 2023 godz. 18.30 pod tym samym adresem. Osoby które z różnych przyczyn nie beda mogły uczestniczyć w zebraniu, mogą upoważnić inne osoby do reprezentowania ich na zebraniu. Na dole strony wzór pełnomocnictwa do skopiowania.

 

Z następującym porządkiem obrad:

 1.    Otwarcie i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania.

 2.    Wybór Prezydium Zebrania

 3.    Wybór komisji :

       -   mandatowo – skrutacyjnej

       -   uchwał i wniosków

 4.    Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania

 5.    Przedstawienie Sprawozdania z działalności  Zarządu Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego  za 2022rok

 6.    Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

 7.    Podjęcie uchwał w sprawach:

       -     zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego

       -     zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

       -     udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu

       -     przeznaczenia nadwyżki za rok obrotowy 2022  wynikającą ze sprawozdania

             finansowego

  8.    Dyskusja panelowa

 9.    Przyjęcie i przegłosowanie wniosków

10.    Zakończenie Zebrania

 

 UWAGA Zmiana wysokości opłat.  Numer konta bankowego Stowarzyszenia do wpłat składek: członkowskiej w wysokości 50 zł  i ulowej - 3 zł za ul

22 1750 1107 0000 0000 2070 5628

Lubelskie Stowarzyszenie Pszczółka

ul.Biedronki 5/12

20-543 Lublin

 

Prosimy o  śledzenia zmian i aktualizacji komunikatów na   stronie internetowej.

Wszelkie zmiany będa zamieszczane na bieżąco w zakładce informacje dla członków

 

 

 

 

                                              PEŁNOMOCNICTWO

 

 

Ja niżej podpisany /a …................................................................. ,

legitymujący /a się  dowodem osobistym osobistym ser./nr ….....................................,

zamieszkały /a  …..........................................................................................................,

                                   udzielam  pełnomocnictwa  

 

Panu/ Pani …...............................  ….................................., legitymującemu/cej się dowodem osobistym ser./nr …..............................., zam. …..........................................

….................................................;

do udziału i głosowania w moim imieniu na Walnym Zgromadzeniu Członków Lubelskiego Stowarzyszenia Pszczółka w dniu 28 czerwca 2023 roku

 

 

…........................, dnia …........................ r.    ….........................................................

                                                                                  / czytelny  podpis /

 

Mocodawca i Pełnomocnik oświadczają, że są świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia lub podrobienie dokumentu ( art. 233§1 oraz 270 §1 Kodeksu Karnego)

 

 

        ….....................................................                        …...........................................................

                   /  Podpis  Mocodawcy /                                                  /  Podpis  Pełnomocnika /